Par Krusta Zīmi

Krusts jāatveido ar labo roku. Liekot pie pieres trīs lielos pirkstus, saki: "Tēva...", pēc tam, tādā pašā veidā pieskaroties krūtīm, saki: "... Dēla...", pieliekot roku pie labā pleca un pēc tam pie kreisā, saki: "... un Svētā Gara vārdā". Pabeidzot svēto krusta zīmi, noslēdz to ar vārdu "Āmen". Vai, kad atveido krustu, vari sacīt: "Kungs Jēzu Kristu, Dieva Dēls, apžēlojies par mani, grēcinieku. Āmen".

Ja tu uz sevis atveido krustu ar lielu ticību, tad tev nespēs tuvoties ne­viens nešķīsts gars, redzot to zobenu, no kura ieguvis nāvējošu brūci.

Svētītājs Jānis Zeltamute

Apzīmēsim ar Dzīvudarošo Krustu gan durvis, gan pieri, gan visu savu miesu un bruņosimies ar šo neuzvaramo kristiešu ieroci, nāves uzvarētāju, uzticamo ļaužu cerību, pa­saules galu gaismu, šo ie­roci, kurš atvēris paradīzi, gāzis viltu, ieroci, kurš ir ticības apliecinājums, di­žens dārgums un pestījoša pareizticīgo uzslava.

Sirdsskaidrais Efrēms Sīrietis

Kristus Krusts lepno un augstprātīgo nomierina, bezrūpīgo un nolaidīgo sirdī pamodina, izklaidīgo pakļauj savas mācības nas­tai, cietsirdīgo un neganto savalda, un vispār - iz­maina visu, kas vien pie­nāk pie tā ar ciešu apņem­šanos mainīt savu dzīvi.

Sirdsskaidrais Teodors Studits

Kad tu pārmet krusta zīmi, atceries visu Krusta spēku, visu, kas veikts mū­su pestīšanai, un apslāpē savu niknumu un visas pā­rējās kaislības.

Svētītājs Grigorijs Teologs

Un kas dīvains ir tajā, ka Krusts uzvar kaitīgās nāves zāles, kad tas atvēris el­les vārtus, izpletis debesu lokus.

Svētītājs Jānis Zeltamute

Kad izjūti sevī mosta­mies naidu, - vispirms vēr­sies pie Dieva un lūdz Vi­ņu, lai Viņš slāpē tevī tra­kojošos vētru. Tūlīt pēc tam apzīmē sevi ar svēto Krustu, no kura visi bīstās un dreb.

Sv. Grigorijs Teologs

Kunga Krusts - neprašu pamācītājs, jaunekļu sko­lotājs, atbalsts pusaud­žiem, aukle zīdaiņiem, grē­ka samīdītājs, nožēlas vēs­tītājs, taisnības vēstītājs.

Svētītājs Krētas Andrejs


 

Вверх

© 2009 - 2019 BIBLOS