Par Krusta Zīmes spēku

Svētītāja Juliāna ien­aidnieki, vēloties vi­ņu nogalināt, uzpirka vi­ņa kalpu, lai tas pieliek indi dzērienam. Pēc Die­va atklāsmes uzzinājis par ļauno nodomu, bīskaps Juliāns ataicināja viņus pie sevis, un, paņēmis bi­ķeri ar saindēto dzērienu, sacīja: „Jūs gribat noin­dēt pazemīgo Juliānu, lūk, es jūsu priekšā dzeru šo biķeri”. Pēc tam trīs reizes pārkrustījis biķeri un izdzēris palicis nes­karts. Ļaunprāši, nožēlo­juši padarīto, lūdza svēto vīru piedot viņiem, un viņš piedeva.

Kad svētais moceklis Jermijs iznāca neskarts no nokaitētas krāsns, kurā vi­ņu bija iegrūduši mocītāji, tad pārvaldnieks atsauca zintnieku un pavēlēja viņu noindēt. Jermijs izdzēra indi, vispirms palūdzies un pārkrustījis biķeri, un palika dzīvs. Tādējādi arī pie viņa izpildījās Pestītāja vārdi, kurus Viņš sacījis par ticīgajiem: Un kad tie dzers nāvīgas zāles, tad tās tiem nekaitēs (Mk. 16, 18).

Svētais Jeruzālemes Kirils, runājot par savu trīs­padsmito pamācību par krusta zīmi, cita vidū saka, ka tā ir dēmonu bailes. Un tas patiesi ir tā. Kad svētais Jānis Zeltamute kļuva par Cargrades Patriarhu un reiz sacī­ja sprediķi, vienu baznīcā atrodošos sagrāba ļaunais gars, notrieca zemē, un apsēstais sāka kliegt tādā briesmīgā balsī, ka visi baznīcā atrodošies izbijās. Jānis pavēlēja atvest apsēs­to pie sevis, pārmeta viņam krustu, un ļaunais gars uzreiz atstāja cilvēku.

Cits gadījums. Reiz mo­ceklis Kipriāns, ieraudzījis sātanu, viņam sacīja: "Postītāj, pavedinātāj, visa ļau­nā iemiesojums! Tā kā es zinu, ka tu baidies no kru­sta zīmes un drebi Kristus vārda dēļ, tad kas ar tevi notiks, ja atnāks pats Kri­stus? Atkāpies no manis, nolādētais, ej projām pat­vaļīgais un nīstais!" To iz­dzirdot, sātans metās virsū Kipriānam, lai to nogali­nātu, un sāka viņu žņaugt. Neredzot nekur palīdzību, Kipriāns atcerējās par krusta zīmes spēku pret ļaunajiem gariem, apzīmē­ja sevi ar krustu, un ļau­nais gars "atsprāga no viņa kā bulta no uzvilkta loka".

Četji-Mineji

Вверх

© 2009 - 2019 BIBLOS