Patiesībā būtu jābūt tā, ka mums Rakstu palīdzība nemaz nebūtu vajadzīga, bet mums būtu jādzīvo tik tīra dzīve, lai grāmatu vietā kalpotu Gara žēlastība, un lai, tāpat kā to lappuses ir rakstītas ar tinti, arī  mūsu sirdis būtu rakstītas ar Garu.  Taču, tā kā mēs esam noraidījuši tādu žēlastību, tad izmantosim kaut vai otro ceļu. Bet to, ka pirmais ceļš bija labāks, Dievs parādīja gan vārdos, gan darbos. Patiesi, ar Noa, Ābrahāmu un viņa pēctečiem, tāpat kā ar Ījabu un Mozu, Dievs sarunājās nevis caur rakstīto vārdu, bet tieši, jo atrada viņu prātu tīru. Bet, kad visa ebreju tauta nokrita pašā bezgodības dziļumā, tad arī parādījās raksti, plāksnes un pamācības caur tiem. Un tā bija ne tikai ar svētajiem vecajā derībā, bet, kā zināms, arī jaunajā. Tāpat arī apustuļiem Dievs nedeva kaut ko rakstītu, bet apsolīja rakstu vietā dāvāt Gara svētību (žēlastību – благодать). "Tas" - Viņš teica - "jums visu atgādinās" (Jņ. 14:26). Un lai tu zinātu, ka tāds ceļš (Dieva saskarsmei ar svētajiem) bija daudz labāks, paklausies, ko Viņš saka caur pravieti: Es slēgšu jaunu derību ar Israēla namu un ar Jūdas namu …Es iedēstīšu Savu bauslību viņos pašos, Es to rakstīšu viņu sirdīs, … Tad nemācīs vairs draugs draugu un brālis brāli, sacīdams: atzīstiet To Kungu! - jo visi Mani pazīs, … un   tie visi būs Dieva mācīti  (Jer. 31:31 – 34; Jņ. 6:45). Arī Pāvils, norādot uz šo pārākumu, sacīja, ka viņš saņēmis likumu (rakstītu) nevis uz akmens plāksnēm, bet uz miesas sirds plāksnēm (2.Kor. 3:3). Bet tā kā ar laiku vieni ir novērsušies no patiesās mācības, citi – no dzīves tīrības un tikumības, tad atkal radusies vajadzība pēc rakstiskās pamācības.  Padomājiet, kāda tā būtu neprātība, ja mēs, kuriem vajadzētu dzīvot tādā tīrībā, lai nebūtu nekādas vajadzības pēc Rakstiem, un grāmatu vietā mēs nodotu sirdis Garam, tomēr būtu zaudējuši tādu cieņu, un mums Raksti būtu tapuši vajadzīgi, neizmantotu, kā nākas, šo otro dziedināšanu. Ja jau pārmetumus pelna tas, ka mums ir vajadzīgi Raksti un mēs nepiesaistām sev Gara svētību, tad padomā, kāda būs mūsu vaina, ja mēs negribēsim izmantot šo līdzekli, bet noniecināsim Rakstus kā liekus un nevajadzīgus, un tādā veidā izsauksim pār sevi vēl lielāku sodu?

 

Sv. Jānis Zeltamute. Darbi. Saruna par Mateja Ev. 1:1

https://bible.optina.ru/

© 2009 - 2019 BIBLOS