Dievmātes ikona "Neiztukšojamais (Neizdzeramais) Kauss"
«НЕУПИВАЕМАЯ ЧАША»
Piemiņa – 5./18.maijā


Dievmātes ikona "Neiztukšojamais Kauss" atklājās pasaulei kā neizsīkstošas palīdzības avots tiem, kurus nepārvarami pievelk pazudinošā dzeršanas kaislība.  Tēla parādīšanās notika 1878.gadā. Dzeršanas kaites pārņemtais Tulas guberņas Jefremovas apriņķa zemnieks, atvaļināts zaldāts, nodzēra visu, ko vien atrada savās mājās, un nonāca līdz nabadzībai. No pārmērīgās dzeršanas viņam pat kājas atteicās klausīt, taču dzeršanu viņš neatmeta.


Un lūk, šim, jau pagrimušajam, cilvēkam miegā parādījās gaismā mirdzošs starecs un lika doties uz Serpuhovas pilsētas klosteri, un nokalpot aizlūgumu Dievmātes ikonas "Neiztukšojamais Kauss" priekšā, pēc kā viņš tiks dziedināts no pazudinošās kaites.


Bez graša kabatā, kājām neklausot, zemnieks neriskēja doties ceļojumā. Taču svētais starecs parādījās viņam otro un trešo reizi, un jau tik bargi pavēlēja viņam izpildīt nolikto, ka nelaimīgais dzērājs tūdaļ devās ceļā, kuru pieveikt viņam nācās četrrāpus.


Atnācis uz klosteri un izstāstījis par saviem redzējumiem, cietējs palūdza nokalpot aizlūgumu. Taču klosterī neviens nezināja par Dievmātes ikonu ar tādu nosaukumu. Tad kādam no klostera iemītniekiem ienāca prātā doma: vai tikai tā nav tā Dievmātes ikona, kas atrodas ejā no dievnama uz bibliotēku, - ar kausa attēlu? Liels bija visu pārsteigums, kad ikonai otrā pusē patiesi bija uzraksts: "Neiztukšojamais Kauss".

 


Zīmīgi bija arī tas, ka, palūkojies uz sirdsskaidrā Varlaāma ikonu, slimais zemnieks uzreiz atpazina to starecu, kurš bija parādījies viņam sapnī. No Serpuhovas viņš devās mājās pilnībā vesels.


Vēsts par Dievmātes ikonas godināšanu strauji izplatījās ne tikai Serpuhovā, bet visā Krievijā. Dzeršanas kaislības pārņemtie, viņu tuvinieki steidzās pie brīnumdarošās ikonas ar lūgšanām par dziedināšanu no slimības, un daudzi, ļoti daudzi, jau nāca, lai pateiktos Dievadzemdētājai par Viņas žēlastību.


Mūsu dienās atjaunotajā Serpuhovas klosterī katru svētdienu pēc Dievišķās liturģijas tiek kalpots aizlūgums ar akafistu un ūdens iesvētīšanu, kurā tiek pieminēti to vārdi, kuri cieš no dzeršanas kaites un kuriem ir vajadzīga Dievmātes svētīgā palīdzība.


Ko attēlo Dievmātes ikona "Neiztukšojamais Kauss"?


Ikonogrāfijā tā pieskaitāma pie viena no senākajiem Dievmātes attēlojuma tipiem - "Oranta" (Lūdzošā), tikai Kristus Bērns attēlots stāvam kausā.   Kauss ar Kristu, Kurš svētī – tas ir Dievmielasta kauss, kurš pie tā nākošajiem ticībā sniedz visas svētības, ko grēcīgajai cilvēku ciltij dāvājis mūsu Kunga Jēzus Kristus izpērkošais varoņdarbs. Šis kauss patiesi ir neiztukšojams vai neizdzerams, jo tā Jērs ir "vienmēr ēdams un nekad neizsīkstošs". Bet Dieva Māte ar augšup paceltām savām visšķīstajām rokām kā varens augstais priesteris aizbildnībā šo Upuri – Savu upurēto Dēlu, Kurš no Viņas visšķīstajām asinīm saņēmis miesu un asinis -  paceļ pie Dieva upuraltāra par visas pasaules glābšanu, un sniedz par ēdienu ticīgajiem.  Viņa lūdzas par visiem grēciniekiem, vēlas, lai visi tiktu izglābti, zemisko pazudinošo kaislību vietā aicina pie neizsīkstoša prieka un mierinājuma avota.  Viņa pasludina, ka debesu palīdzības un žēlsirdības Neiztukšojamais Kauss ir sagatavots katram ,kuram tas ir vajadzīgs.


Tropārs Dievmātei Viņas ikonas "Neiztukšojamais Kauss" priekšā
4.melod.


Šodien steigsimies, ticīgie ļaudis, / pie Dievišķā un visbrīnumainā  Vissvētās Dievmātes tēla. / Viņa atveldzē ticīgo sirdis / ar Savas žēlsirdības debesu Neiztukšojamo Kausu / un ticīgiem ļaudīm dāvā brīnumus. / Mēs, tos redzēdami un dzirdēdami, garā svinam un sirsnīgi saucam: / Visužēlīgā Valdniece, / dziedini mūsu kaites un kaislības //, lūdzot Savu Dēlu, Kristu, mūsu Dievu glābt mūsu dvēseles.

 

Lūgšana Dievmātes ikonas "Neiztukšojamais kauss" priekšā


Ak, Visžēlīgā Valdniece! Steidzamies pie Tavas aizgādnības, nenicini mūsu lūgšanas, bet žēlīgi uzklausi mūs: sievas, bērnus, mātes un ar smago dzeršanas slimību apsēstos, un tā dēļ no savas mātes – Kristus Baznīcas un glābšanas atkritušos, brāļus un māsas, un mūsu radiniekus izdziedini. Ak, žēlīgā Dieva Māte, pieskaries viņu sirdīm un piecel drīz no grēcīgiem kritieniem, aizved viņus pie glābjošas atturības. Izlūdz Savam Dēlam, Kristum, mūsu Dievam, lai Viņš piedod mums mūsu apgrēcības un neatņem Savu žēlastību no Saviem ļaudīm, bet lai stiprina mūs atturībā un šķīstībā. Pieņem, Vissvētā Dievadzemdētāja, lūgšanas no mātēm, kuras lej asaras par saviem bērniem, no sievām, kuras raud par saviem vīriem, no bērniem – bāreņiem un nabagiem, kurus atstājuši noklīdušie, un no visiem mums, kas nākam Tavas ikonas priekšā. Apsedz un pasargā mūs no ienaidnieka tīkliem un visām ļaunprātībām, bet briesmīgajā mūsu nāves stundā palīdzi bez šķēršļiem izkļūt cauri gaisa muitnīcām, ar Savām lūgšanām atbrīvo mūs no mūžīgā soda, lai Dieva žēlastība apsedz mūs mūžīgi mūžos. Āmen.


Visulabā mūsu Valdniece, mūsu cerība, Vissvētā Dievadzemdētāja, bāreņu patvērums un ceļinieku Aizstāve, Palīdze nelaimē nokļuvušajiem un patvērums tiem, kam pāri nodarīts. Tu redzi mūsu nelaimi, Tu redzi mūsu bēdas: no visām pusēm mūs ielenc kārdinājumi, bet aizstāvja nav. Tad nu Tu pati palīdzi mums, vājajiem, vadi mūs, ceļiniekus, pamāci mūs, apmaldījušos, dziedini un glāb mūs kā bez cerības esošos. Nav mums citas palīdzības, ne citas aizstāvības, ne mierinājuma, kā vien Tu, ak, visu bēdīgo un nospiesto Māte. Uzlūko mūs, grēcīgos un ļaunuma apņemtos, apsedz mūs ar Savu Godājamo Plīvuru. Lai tiekam brīvi no ļaunuma, kas mūs aplencis, un visvairāk no dzeršanas. Lai vienmēr slavējam Tavu Vissvēto vārdu. Āmen.   

 

© 2009 - 2019 BIBLOS