Pjuhticas Vissvētās Dievadzemdētājas ikona "Pie avota"

Piemiņas diena 1. jūlijā


Tropārs, 1.melod.:


Visu noskumušo Mierinājums, / Ātrā Palīdze tiem, kuri sirds grūtumā pie Tevis steidzas,/  uzklausi mūs, Valdniece, / un dod mums ceļā uz mūžīgo dzīvi / šķīstīšanos no dvēseles un miesas sārņiem / un kā briedim pēc ūdens upēm -  // nemitīgu tiekšanos uz Debesu Valstību.


Kondaks, 4.melod.:


Vissvētā Dievadzemdētāja Jaunava, /remdē manas ciešanu pilnās dvēseles glābšanās slāpes / pie dzīvā ūdens Avota - / Dievišķā Vārda, Tava Dēla, Kristus, mūsu Dieva, / uzlūko Tevi, Visšķīstā, mīlošos un slavējošos, / uz apsedz ar Savas žēlsirdības patvērumu// no visāda ļaunuma, dzīves jūras bangām un vētrām.


Augstiteikšana


Augsti teicam Tevi, Mirdzošā Jaunava, un godinām Pjuhticas kalnu apspīdējušo Tavu žēlastīgo parādīšanos.


Lūgšana Vissvētajai Dievadzemdētājai
Viņas Pjuhticas ikonas "Pie avota" priekšā


Ak, Vissvētā un Vissvētītā mūsu Visumīļā Kunga Jēzus Kristus Māte! Nākam un klanāmies Tev Tava gaišā tēla priekšā un pazemīgi lūdzam: piedod, Visžēlīgā, visus mūsu maldus un visus apvainojumus, ko, zinot vai nezinot, Tavam Dēlam un mūsu Glābējam kopš jaunības esam nodarījuši, nepildot Viņa svētos baušļus, būdami nevērīgi pret svētumiem, nerūpēdamies par lūgšanu un nebūdami pacietīgi mūsu krusta nešanā.   Uzlūko mūsu slāpes pēc glābšanās un pa spēkam esošos darbus, un paliec ar daudz grēkojušo, bet Tavam Dēlam uzticīgo Viņa mazo ganāmpulku, kā Viņš to Evaņģēlijā sacījis: "Nebaidies, mazais ganāmais pulciņ: jo jūsu Tēvs nolēmis dot jums Valstību". Ak, mūsu mierinājuma Dzīvudarošais Avots, uz Tevi paceļam šo pazemīgo lūgšanu un lūdzam Tavu Mātes aizbildniecību par mums mūsu Debesu Tēva Troņa priekšā. Neliedz mums šo žēlastības pilno Valstību mūsu daudzo grēku dēļ, jo zinām, ka nekas ārējs un patmīlīgs, lepns un godkārīgs, ne izcili pasaulīgi sasniegumi, ne tikumi, kas veikti tīksminoties par sevis paveikto, ne pakāpes, ne kārtas, ne arī mūka nosaukums nespēj ievest mūs Debesu Valstībā;  tikai tīra sirds un satriekts, un pazemīgs gars, ko Svētais Gars dāvā par daudziem lūgšanu pūliņiem.  Palīdzi mums, Žēlsirdīgā Dievadzemdētāja, mūsu dzīves atlikušajās dienās zemoties garā un patiesībā Tava Dēla priekšā un, iemantojušiem patiesu mīlestību uz Dievu un tuvāko, pildīt šo galveno Kunga bausli, kas vienīgais ieved Debesu Valstībā.  Neraugoties uz mūsu necienīgumu, dari mūs cienīgus kļūt par Dieva bērniem no žēlastības un mantot mūžīgo dzīvi kopā ar visiem, kuri grēknožēlā tapuši Dievam tīkami, un ieved mūs, Dieva Māte, ar Tava Dēla, Visklusā Jēzus brūcēm Viņa Debesu pilī, lai mēs mūžīgi slavētu un teiktu Visgodājamo un Visbrīnišķo Vissvētās Trijādības – Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdu tagad un vienmēr un mūžīgi mūžos. Āmen.  

 

© 2009 - 2019 BIBLOS