Bērnu lūgšana par mirušajiem vecākiem

 

Kungs Jēzu Kristu, mūsu Dievs! Tu esi bāreņu sargātājs, noskumušo patvērums un raudošo mierinājums. Steidzos pie Tevis es, sērdienis, vaidot un raudot, un lūdzos Tev: uzklausi manu lūgšanu un nenovērs Savu vaigu no manas sirds nopūtām un manu acu asarām. Lūdzos Tev, žēlsirdīgais Kungs, klusini manas bēdas par šķiršanos ar manu māti (tēvu)  (vārds), bet viņas dvēseli, kā aizgājušu pie Tevis ar patiesu ticību uz Tevi un stipru cerību uz Tavu cilvēku mīlestību un žēlastību, pieņem Savā Debesu Valstībā. Noliecos Tavas svētās gribas priekšā, ar kuru viņa ir man atņemta, un lūdzu Tevi, neatņem no viņas Savu žēlastību un labsirdību. Zinu, Kungs, ka Tu, šīs pasaules Tiesnesis, par tēvu grēkiem piemeklē bērnus, mazbērnus un mazmazbērnus pat līdz trešajai un ceturtajai paaudzei: bet arī apžēlo tēvus viņu bērnu, mazbērnu un mazmazbērnu lūgšanu un tikumu dēļ. Ar sirds satriektību un žēlumu lūdzu Tevi, žēlsirdīgo Tiesnesi, nesodi ar mūžīgu sodu aizmigušo un man neaizmirstamo Tavu kalponi, manu māti (vārds), bet piedod viņai visus tīšus un netīšus grēkus – vārdos un darbos, apzināti un neapzināti izdarītus te, zemes dzīves laikā, un pēc Savas žēlsirdības un cilvēku mīlestības, Visšķīstās Dievadzemdētājas un visu svēto lūgšanu dēļ, apžēlojies par viņu un atbrīvo no mūžīgām mokām. Tu, tēvu un bērnu žēlsirdīgais Tēvs! Dod man visās mana mūža dienās, līdz pēdējam elpas vilcienam, nepārstāt pieminēt manu aizmigušo māti savās lūgšanās, un lūgties Tev, taisnīgajam Tiesnesim, dot viņai vietu gaišumā, spirgtumā un mierā, ar visiem svētajiem, kur nav ne slimību, ne bēdu, ne nopūtu. Žēlsirdīgais Kungs! Pieņem šodien manu silto lūgšanu par savu kalponi (vārds) un atlīdzini viņai ar Savu atlīdzību par darbiem un rūpēm, audzinot mani ticībā un kristīgā dievbijībā, mācot vispirms redzēt Tevi, manu Kungu, bijībā lūgties Tev, uz Tevi Vienīgo cerēt bēdās, skumjās un slimībās un turēt Tavus Baušļus; par viņas rūpēm par manām garīgajām sekmēm, par siltajām lūgšanām par mani Tavā priekšā un par visām dāvanām, ko viņa izlūgusi man no Tevis, atlīdzini viņai ar Savu žēlastību, ar Saviem debesu labumiem un priekiem Tavā mūžīgajā Valstībā. Jo Tu esi žēlastības un bagātības un cilvēku mīlestības Dievs, Tu esi Savu uzticamo kalpu miers un prieks, un Tev godu dodam ar Tēvu un Svēto Garu, tagad un nemitīgi un mūžīgi mūžam. Āmen.

 

© 2009 - 2019 BIBLOS