Dievmātes ikona "Barotāja" ("Zīdītāja")

Piemiņa: 12. / 25. janvārī

 

Ikonas "Barotāja" («Млекопитательница») vēsture saistīta ar divu godājamu, vienā vārdā nosauktu, austrumu svētītāju darbību.

 
Svētais Sava Iesvētītais (+532.g.), viens no kopdzīves veida klosteru dibinātājiem un pazīstamo Jeruzalemes statūtu sastādītājs, pirms savas nāves atstāja apbrīnojumu novēlējumu, kas vairāk līdzinājās pravietojumam. Viņš atklāja klostera brāļiem, kuri bija sapulcējušies pie viņa nāves gultas, ka Lavru reiz apmeklēs ķēnišķs svētceļnieks no Serbijas, vārdā Sava, un viņam kā svētība jānodod klostera brīnumdarošā Dievmātes  ikona "Barotāja". Kopš šī pravietojuma izteikšanas apmēram septiņus gadsimtus šī ikona atradās sv. Savas Iesvētītā Lavrā netālu no Jeruzalemes.


XIII gs. pirmajā pusē Palestīnu apmeklēja svētītājs Sava, Serbijas pirmais arhibīskaps, serbu karaliskās dinastijas dibinātāja Nemani jaunākais dēls. Viņa ierašanās tika uztverta kā sv. Savas Iesvētītā senā pravietojuma piepildījums, un kopā ar Dievmātes "Trīsroku" ikonu svētītājam tika uzdāvināta arī ikona "Barotāja".  Atpakaļceļā no Palestīnas uz Serbiju svētītājs Sava apmeklēja Svēto Atona Kalnu, kurš viņš nodibināja Hilandara klosteri. Tieši šajā klosterī viņš arī atstāja kā neatsavināmu mantojumu ikonu "Barotāja".


Īpašu godināšanu "Barotāja" tēls ieguva dienvidnieku – Itālijas, Grieķijas, Balkānu tautu vidū, kuriem šī ikona bija savējā, kā arī kalpoja par atmiņu no Svētās Zemes. Krievzemē šī ikona neguva lielu izplatību, acīmredzot, tās īpašās ,,pielietojamības”  izpratnes  dēļ.


Brīnumdarītājas ikonas "Barotāja" godināšana norisinās 12. ( v.st.) / 25. j.st.). janvārī, svētītāja Serbijas Savas, kurš īpaši rūpējās par tās godā celšanu,  piemiņas dienā.


Ikonogrāfija


Dievmātes ikona "Barotāja" ("Zīdītāja" – grieķu val.  «Galaktotrafusi»), attēlo Dievadzemdētāju, kura ar krūti baro Bērnu Jēzu.
Serbi saskatīja šajā tēlā dziļu simbolisku nozīmi: Dieva Māte, no kuras "tek piens un medus" (akafista 6. ikosa pants) tika uztverta kā mūžīgās Dzīvības devēja, Paradīzes tēls.

 

Trpoārs, 3.melod.


Bez sēklas no Dievišķā Gara, / pēc Tēva gribas esi ieņēmusi Dieva Dēlu,/ no Tēva bez mātes pirms mūžiem esošu, / bet mūsu dēļ no Tevis bez tēva bijušu, / miesā esi dzemdējusi, un Bērnu ar pienu esi barojusi. // Tādēļ nemitējies lūgt, lai mūsu dvēseles no bēdām tiek atbrīvotas.


Kondaks, 5.melod.


Attīrījuši savas dvēseles jūtas, / ikonā raudzīsimies uz slavējamo noslēpumu, / - Tavās skaujās  ietvertu un no Tavas krūts kā Bērnu barotu / Visuma Radītāju un debess spēku Kungu; / bijībā un priekā klanoties Tev / un no Tevis dzimušajām mūsu Glābējam, sauksim: // priecājies, Valdniece, mūsu dzīves Barotāja.


Lūgšana


Kundze, Dievadzemdētāja, pieņem asaru pilnās savu kalpoņu lūgšanas: raugāmies uz Tevi svētajā ikonā – uz rokām nesošu un ar pienu barojošu Savu Dēlu un mūsu Dievu, Kungu Jēzu Kristu: lai arī bez sāpēm esi Viņu dzemdējusi, tomēr Tu pazīsti mātes bēdas, un cilvēku dēlu un meitu vājības redzi: tādēļ sirsnībā nākam pie Tava dziedinošā tēla un, aizkustinājumā to skūpstot, lūdzam Tevi, Visžēlsirdīgā Valdniece: mūs, grēcīgās, kas esam nosodītas sāpēs dzemdēt un bēdās barot mūsu bērnus, žēlīgi pasaudzē un līdzcietīgi aizstāvi, un mūsu bērnus, kā arī mūs, viņus dzemdējušās, no smagām slimībām un rūgtām bēdām atbrīvo, dāvā viņiem veselību un izturību, lai tie pieaug no spēka uz spēku, un viņu barotāji piepildās ar prieku un mierinājumu, lai arī tagad ar Tavu aizbildnību no bērnu un zīdaiņu mutes Kungs pauž Savu godu. Ak, Dieva Dēla Māte! Apžēlojies par cilvēku bērnu mātēm un Saviem nespēcīgajiem ļaudīm: izdziedini drīz no slimībām, kas mūs piemeklējušas,  remdē bēdas un skumjas, nenoniecini Tavu kalpoņu asaras un nopūtas, uzklausi mūs bēdu dienā Tavas ikonas priekšā nākušas,  un prieka un atbrīvošanas dienā pieņem mūsu siržu pateicību un slavu, aiznes mūsu lūgšanas Tava Dēla un mūsu Dieva priekšā, lai Viņš ir žēlīgs pret mūsu grēkiem un vājībām, parāda Savu žēlastību pret tiem, kas pazīst Viņa vārdu, lai gan mēs, gan mūsu bērni slavē Tevi, mūsu, cilvēku, cilts,  žēlsirdīgo Aizstāvi un uzticamo Cerību mūžīgi mūžos. Āmen.
   

 

 

© 2009 - 2019 BIBLOS