Akafists svētajai svētlaimīgajai Maskavas Matronai

 


1. kondaks
Dieva Gara izraudzītā kopš bērna autiņiem, svētlaimīgā starice Matrona, kas aklumu un miesas nespēku garīgās attīrīšanās dēļ no Dieva pieņēmi,  tu ar gaišredzības un brīnumu dāvanu tapi bagāta un no Kunga ar neiznīcīgu vainagu tapi rotāta. Tāpēc arī mēs pateicībā pagodinājuma vainagu tev pienesam, saukdami:

Priecājies, taisnā māte Matrona, sirsnīgā aizlūdzēja par mums Dieva priekšā.


1. ikoss
Kā Eņģelis miesā tu uz zemes parādījies, svētlaimīgā Matrona, izpildīdama Dieva gribu. Lai gan kopš pašas dzimšanas tavas acis ir bijušas aklas, taču Kungs, Kas dara aklos gudrus un mīl taisnos, apgaismoja tavas garīgās acis, lai tu kalpotu cilvēkiem un Dieva darbi parādītos caur tevi. Bet mēs mīlestībā saucam tev:

 

Priecājies, kopš mazotnes Dieva izredzētā;
priecājies, Svētā Gara žēlastības apmirdzētā jau kopš bērna autiņiem.  
Priecājies, ar brīnumu dāvanu jau no bērnības apveltītā;  
priecājies, ar Dieva gudrību no augšienes piepildītā.
Priecājies, tu, kas ar garīgajām acīm Dieva gribu saskatīji;
priecājies, šī laika gudros, bet prātā aklos, kaunā likusī.  
Priecājies, nomaldījušos dvēseles Dievam pievedusī;   
priecājies, tu, kas bēdas un skumjas remdē.
Priecājies, taisnā māte Matrona, sirsnīgā aizlūdzēja par mums Dieva priekšā.


2. kondaks
Tavās kristībās, svētlaimīgā, ļaudis un priesteris redzēja brīnumainu mākoņu stabu virs tavas galvas un sajuta spēcīgu labās smaržas aromātu; brīnoties: kas gan būs šī meitene - tie dziedāja Dievam: Alleluja.

2. ikoss

Apgaismota prāta vadīts, Dieva priesteris Vasīlijs apjauta, ka viņa kristītā ir Dieva žēlastības trauks, un tevi, taisnā Matrona, nosauca par svētu meiteni. Bet mēs savā dedzībā pienesam tev šo teikšanu:

 

Priecājies, svētajā kristāmtraukā ar Svētā Gara žēlastības labo smaržu apdvestā;
priecājies, tu, kas uz krūtīm krusta zīmogu esi saņēmusi. 
Priecājies, lūdzēja, ļaudīm no Dieva dāvātā;
priecājies, nenodziestošā svece, Kunga priekšā spīdošā. 
Priecājies, ar brīnumu darīšanas dāvanu no Dieva uz zemes godā celtā;
priecājies, ar nevīstošu vainagu no Kunga Debesīs vainagotā.
Priecājies, tu, kas Dieva žēlastības grēcīgajiem pavēsti;  
priecājies, tu, kas slāpstošos padzirdini no dzīvā ūdens avota.

Priecājies, taisnā māte Matrona, sirsnīgā aizlūdzēja par mums Dieva priekšā.
 
3. kondaks
Vēl bērns būdama, tu Dieva žēlastības Spēku sajuti, svētlaimīgā Matrona, un pie svētajām ikonām tiecies, no tīras sirds ar bērna lūpām Dievam slavu teikdama: Alleluja.

3. ikoss

Kopš mazotnes būdama no Dieva apveltīta ar gaišredzības dāvanu, svētlaimīgā māte, tu redzēji pie tevis nākušo sirds noslēpumus un tiem nākotni kā tagadni atklāji, daudzus uz dievbijības ceļa uzvedi. Tādēļ, slavēdami Dievu, kas aklos dara gudrus, saucam tev šādi:

 

Priecājies, brīnumainā pravietotāja;
priecājies, apslēpto grēku atmaskotāja.
Priecājies, dvēselē aptumšotajiem visgaišā pamācītāja;
priecājies, žēlsirdīgā ceļa rādītāja tiem, kas nomaldījušies. 
Priecājies, zvaigzne, kas ticīgajiem ceļu rādi; 
priecājies, svece, šī laika tumsā spīdošā.
Priecājies, Vienīgajam Dievam kalpojusī;
priecājies, velna viltības ar Svētā Gara žēlastību uzveikusī.

Priecājies, taisnā māte Matrona, sirsnīgā aizlūdzēja par mums Dieva priekšā.

 

4. kondaks

Nesapratnes un apjukuma vētra par taviem brīnumiem cilvēkos norima, svētlaimīgā māte, un tie, Kunga, Kas ir brīnumains Savos svētajos, pamācīti, teica un slavēja tevi, bet Dievam pateicībā dziedāja: Alleluja.

4. ikoss

Dzirdēdami, ka tu, māte Matrona, sniedz palīdzību dvēseles un miesas slimībās, ļaudis cerībā nāca pie tevis un, saņēmuši labu padomu un dziedināšanu, pateikdamies Dievam, dziedāja tev:

 

Priecājies, jo tu pieņem slimību un dvēseles ciešanu piemeklētos;
priecājies, jo tu noskumušām dvēselēm mieru dāvā.
Priecājies, maldos esošo apgaismotāja;
priecājies, dievbijības mācītāja.
Priecājies, mūsu skumju remdētāja;
priecājies, bēdās mierinātāja;
Priecājies, labā mantas nekrājēja;
priecājies, visādu slimību nesavtīgā dziedinātāja.
Priecājies, taisnā māte Matrona, sirsnīgā aizlūdzēja par mums Dieva priekšā.

 

5. kondaks

Kā Dieva vadīta zvaigzne tu esi atspīdējusi, svētlaimīgā māte Matrona, mūsu Tēvzemei grūtajos laikos; kā jaunā ticības apliecinātāja, kas Kristus jūgu drosmīgi un bezbailīgi visai dzīvei cauri iznesi un, Dieva žēlastības stiprināta, apjukušajiem sniedzi padomu, cietējiem – atvieglojumu, slimajiem – dziedināšanu, un tie pateicībā dziedāja Dievam: Alleluja.

 

5. ikoss
Daudzi Krievijas ļaudis, redzēdami brīnumus un dziedināšanas, ko tu ar Dieva žēlastību sniedzi: klibiem – staigāšanu, triekas ķertiem un uz gultas guļošiem – izdziedināšanu, apsēstajiem – ļauno garu padzīšanu, tiecās pie tevis, māte, kā pie neizsmeļama avota, no kura slāpes remdējuši, sirds aizkustinājumā tev sauca šādi:

Priecājies, taisnam ceļam kopš mazotnes aicinātā;
priecājies, mums no Dieva dāvātā taisnā. 
Priecājies, dziedinātāja, kas mūsu kaites izdziedini; 
priecājies, tu, kas mūsu vajadzībās ātri palīdzi. 
Priecājies, tu, kas ar dvēselei derīgiem padomiem mūs pamāci; 
priecājies, tu, kas mūsu neizpratni ātri izkliedē.  
Priecājies, tu, kas nešķīstos garus no cilvēkiem aizdzen; 
priecājies, tu, kas no visāda ļaunuma ar savu lūgšanu pasargā.
Priecājies, taisnā māte Matrona, sirsnīgā aizlūdzēja par mums Dieva priekšā.

 

6. kondaks

Svētais un taisnais tēvs Kronštates Jānis, ieraudzīdams tevi, svētlaimīgā māte, baznīcā un nosaukdams tevi par savu pēcteci, un par astoto Krievijas balstu, atklāja tavas dzīves svētumu un taisnumu. Bet visi, to dzirdēdami, slavēja Kungu, teica Viņu dziedādami: Alleluja.

 

6. ikoss

Tavu lūgšanu dēļ, māte Matrona, Dieva žēlastības gaisma atmirdzēja to sirdīs, kas nepazina Dievu un ar daudzajiem grēkiem bija sadusmojuši Viņu. Un tie, redzēdami tevis darītos brīnumus, vērsās pie Kunga, teikdami tevi šādi:

 

Priecājies, tu, kas ar saviem varoņdarbiem Dievu godā esi cēlusi;
priecājies, tu kas Dieva godību mums esi atklājusi.
Priecājies, tu, kas neticīgos uz pareiza ceļa uzved; 
priecājies, tu, kas grēku apgānītos ar savām lūgšanām attīri.
Priecājies, tu, kas uz grēknožēlu mūs aicini;
priecājies, tu, kas pateikties par visu Kungam mūs mudini.
Priecājies, tu, kas Dieva namu mīlēt mums māci;
priecājies, tu, kas izkliedētās avis baznīcas aplokā sapulcini.
Priecājies, taisnā māte Matrona, sirsnīgā aizlūdzēja par mums Dieva priekšā.


 
7. kondaks

Gribēdama cienīgi cildināt Vissvēto mūsu Valdnieci Dievadzemdētāju, tu, māte Matrona, liki ļaudīm uzgleznot Viņas visgodājamo tēlu, sauktu par "Bojā gājušo Atradēju", un novietot to tavas apkaimes Dieva namā, lai visi, raugoties Visšķīstās gaišajā sejā, aizkustinājumā teic Viņu, bet Kungam sauc: Alleluja. 

7. ikoss

Tevi, jaunu aizstāvi, lūdzēju un aizbildni Dieva priekšā Kungs dāvināja Krievijas ļaudīm grūtā laikā, kad daudzi atkrita no Svētās Baznīcas; bet tu, māte, mazticīgos un nomaldījušos pamācīji ar vārdiem un darbiem, izlejot Dieva brīnišķos brīnumus. Tāpēc saucam tev šādi:

 

Priecājies, mūsu Krievijas zemes modrā aizstāve;
priecājies, mūsu glābšanās aizbildne.
Priecājies, Dieva, taisnā Tiesneša, iežēlinātāja;
priecājies, slimo un apbēdināto patvērums. 
Priecājies, palīdze vājajiem un bez cerības palikušajiem;
priecājies, pret ļaunajiem gariem nerimtīgā karotāja.
Priecājies, jo tavā priekšā dreb dēmonu valdnieki;
priecājies, jo par tevi priecājas Eņģeļi un cilvēki.

Priecājies, taisnā māte Matrona, sirsnīgā aizlūdzēja par mums Dieva priekšā.
 
8. kondaks

Mazticīgajiem un nesaprātīgajiem šķita savādi – kā kopš dzimšanas aklā var redzēt un zināt ne tikai tagadni, bet arī nākotni, jo tie nepazina Dieva spēku, kas cilvēka nespēkā parādās. Bet mēs, svētlaimīgā māte, tevī atklāto Dieva visgudrību redzēdami, saucam Dievam: Alleluja.

8. ikoss

Visādus pāridarījumus un apvainojumus, izraidīšanu un pārmetumus tu pārcieti, svētlaimīgā māte, nezūdīdamās par to, bet par visu pateikdamās Dievam. Tā arī mūs tu māci pacietīgi nest savu krustu, bet tevi teikt šādi:

Priecājies, tu, kas nemitīgi lūgšanā dzīvo;
priecājies, tu, kas ļaunos garus ar gavēni un lūgšanu aizdzen.  
Priecājies, tu, kas svētīgu mieru esi iemantojusi; 
priecājies, tu, kas ar savu mīlestību daudzus ap sevi esi izglābusi.  
Priecājies, tu, kas ar savu dzīvi cilvēkiem īpaši esi kalpojusi;
priecājies, tu, kas arī pēc savas nāves ļaudīm bez mitas palīdzi.  
Priecājies, tu, kas arī tagad mūsu lūgšanas sirsnībā uzklausi;
priecājies, tu, kas nepamet uz tavu palīdzību gaidošos.
Priecājies, taisnā māte Matrona, sirsnīgā aizlūdzēja par mums Dieva priekšā.
 
9. kondaks

Lai gan visādas bēdas un slimības esi pārcietusi, māte Matrona, nemitīgi cīnoties ar tumsas spēkiem, atmaskojot to ļaunprātības un viltības, un izdzenot dēmonus no apsēstajiem, tomēr līdz sava mūža galam tu palīdzēji cietējiem, slimajiem un bēdīgajiem, vienmēr dziedot Dievam: Alleluja.

 

9. ikoss

Daudzvārdīgie runas vīri nespēj cienīgi godāt tavu svēto dzīvi un Dieva spēkā tevis veiktos brīnumus, brīnumainā starice. Bet mēs, gribēdami psalmos slavēt Dievu, brīnumainu Savos svētajos, un sirds mīlestības mudināti, uzdrīkstamies dziedāt tev šādi:

Priecājies, tu, kas izvēlējies šauro ceļu un šauros vārtus;
priecājies, tu, kas ar daudziem tikumiem esi mirdzējusi.
Priecājies, tu, kas visu iznīcīgo savā dzīvē noraidīji; 
priecājies, ar pazemību, kā ar dārgu kroni, rotātā.
Priecājies, tu, kas Evaņģēlijam sekojot, kā debesu putns uz zemes dzīvoji;
priecājies, tu, kas, tāpat kā Dieva Dēls - bez vietas, kur galvu nolikt,  esi dzīvojusi.
Priecājies, tu, kas tagad paradīzes mājokļos līksmo;
priecājies, tu, kas arī mūs, grēcīgos, tevi lūdzošos, savā žēlsirdībā neatstāj.

Priecājies, taisnā māte Matrona, sirsnīgā aizlūdzēja par mums Dieva priekšā.
 
10. kondaks

Daudzus ļaudis gribēdama glābt no miesas ciešanām un dvēseles slimībām, tu, Dieva taisnā, naktis pavadīji lūgšanā, lūdzot viņiem palīdzību un stiprinājumu no mūsu Kunga Jēzus Kristus, dziedot Viņam: Alleluja.

 

10. ikoss

Savas dzīves laikā tu esi bijusi sargsiena un patvērums, svētlaimīgā māte, visiem, kas pie tevis nāca, un arī pēc nāves nemitējies gādāt Dieva priekšā par ļaudīm, kuri ticībā nāk pie tava šķirsta. Tādēļ uzklausi arī tagad mūs, grēcīgos, bēdu, slimību un daudzu skumju pārņemtos, un ar savām lūgšanām steidzies palīgā visiem, kas tev sauc:

Priecājies, drīzā aizbildne tiem, kam pāri nodarīts;  
priecājies, mierinātāja tiem, kas cieš zaudējumus.
Priecājies, godājamas laulības sargātāja;  
priecājies, visu, ienaidā esošo samierinātāja.
Priecājies, netaisni uz tiesu vesto aizstāve;  
priecājies, ar par vainīgajiem šīs zemes tiesas priekšā pie Dieva žēlsirdīgā aizgādne.
Priecājies, pajumti zaudējušo aizbildne;  
priecājies, aizstāve visiem, uz tevi saucošajiem.
Priecājies, taisnā māte Matrona, sirsnīgā aizlūdzēja par mums Dieva priekšā.

 

11. kondaks

Vēl uz zemes dzīvodama, tu eņģeļu dziedāšanu esi dzirdējusi, godājamā māte Matrona. Māci arī mums, necienīgajiem, kā pienākas slavēt Dievu, Trijādībā godājamu, Tēvu un Dēlu, un Svēto Garu, Kam debesu karapulki nemitēdamies skaļā balsī dzied: Alleluja.

11. ikoss

Mirdzošā gaismā laistās tava dzīve, svētlaimīgā Matrona, apgaismojot šīs pasaules kņadas pilno tumsību, un velk pie sevis mūsu dvēseles, lai arī mēs tiekam apspīdēti ar Dieva žēlastības gaismas staru un īslaicīgās dzīves bēdu pilno ceļu varam Dievam tīkami nostaigāt, un Dieva Valstību sasniegt, kur tu, māte, tagad mājo un dzirdi mūsu balsi, kas sauc tev:

 

Priecājies, vienmēr degošā Dieva svece;
priecājies, godājamā pērle, kas apspīdi mūs ar sava svētuma mirdzumu.
Priecājies, labās smaržas zieds, kas mūs apdves ar Svētā Gara labo smaržu; 
priecājies, ticības klints, kas mazdūšīgos dievbijībā nostiprini.
Priecājies, visgaišā zvaigzne, kas rādi mums pareizo ceļu; 
priecājies, labā Kristus cīnītāja, kas ar lūgšanu zobenu liec bailēs drebēt dēmonu pulkiem.
Priecājies, jo visa tava dzīve ir svēta un šķīsta;  
priecājies, jo arī tava nāve ir godājama Kunga priekšā.
Priecājies, taisnā māte Matrona, sirsnīgā aizlūdzēja par mums Dieva priekšā.
 
12. kondaks
Dieva svētību jau no bērna autiņiem esi saņēmusi, svētlaimīgā māte, un tā tevi vienmēr pavadīja visās tavas dzīves dienās.  Nešaubīgi ticam, ka arī pēc tavas aizmigšanas šī svētība pārbagāti paliek ar tevi. Tāpēc mēs, zemē mezdamies, lūdzam: neliedz arī mums, vēl ceļojošiem virs zemes, savu palīdzību un aizstāvību, lūgdama Kungam apžēloties par visiem, kas Viņam dzied: Alleluja.

 

12. ikoss

Dziesmās teikdami tavus daudzos un neparastos brīnumus, māte Matrona, slavējam Dievu, Kas bezdievības un vajāšanu laikos dāvināja Maskavas pilsētai un mūsu Tēvzemei tevi, nesatricināmo dievbijības un ticības balstu. Bet mēs, svētlaimīgā māte, ar pateicīgām sirdīm tagad dziedam tev šādi:

Priecājies, tu, kas Kristus mieru savā dvēselē iemantoji;
priecājies, jo tā dēļ tu daudzus, sev apkārt esošos, Dievam pievedi. 
Priecājies, tu, kas nespēcīga miesā būdama, Dieva žēlastības spēku parādīji;
priecājies, tu, kas tavu godājamo relikviju iegūšanā Dieva žēlsirdību mums dāvāji. 
Priecājies, Maskavas svēto pulka lieliskais zieds;
priecājies, Maskavas pilsētas brīnišķā rota.
Priecājies, mūsu Tēvzemes mūžīgā aizgādne Dieva priekšā.  
priecājies, tu, kas visus aicini uz grēku nožēlu un lūgšanu par Krievijas zemi.

Priecājies, taisnā māte Matrona, sirsnīgā aizlūdzēja par mums Dieva priekšā.
 
13. kondaks

Ak, svētlaimīgā māte, uzklausi šo mūsu tev veltīto  slavas dziesmu un izlūdz mums no Kunga Jēzus Kristus grēku piedošanu, kristīgu mierīgu dzīves galu un labu atbildi Viņa Briesmīgajā Tiesā, lai arī mēs ar tevi kopā būtu cienīgi paradīzes mājokļos slavēt Svēto Trijādību, saukdami: Alleluja. 

Šo kondaku lasa trīs reizes, pēc tam 1.ikosu un 1.kondaku.


1. ikoss
Kā Eņģelis miesā tu uz zemes parādījies, svētlaimīgā Matrona, izpildīdama Dieva gribu. Lai arī kopš pašas dzimšanas tavas acis ir bijušas aklas, taču Kungs, Kas dara aklos gudrus un mīl taisnos, apgaismoja tavas garīgās acis, lai tu kalpotu cilvēkiem un Dieva darbi parādītos caur tevi. Bet mēs mīlestībā saucam tev:

 

Priecājies, kopš mazotnes Dieva izredzētā;
priecājies, Svētā Gara žēlastības apmirdzētā jau kopš bērna autiņiem.  
Priecājies, ar brīnumu dāvanu jau no bērnības apveltītā; 
priecājies, ar Dieva gudrību no augšienes piepildītā.
Priecājies, tu, kas ar garīgajām acīm Dieva gribu saskatīji;
priecājies, šī laika gudros, bet prātā aklos, kaunā likusī.  
Priecājies, nomaldījušos dvēseles Dievam pievedusī;  
priecājies, tu, kas bēdas un skumjas remdē.
Priecājies, taisnā māte Matrona, sirsnīgā aizlūdzēja par mums Dieva priekšā.


1. kondaks
Dieva Gara izraudzītā kopš bērna autiņiem, svētlaimīgā starice Matrona, kas aklumu un miesas nespēku garīgās attīrīšanās dēļ no Dieva pieņēmi,  tu ar gaišredzības un brīnumu dāvanu tapi bagāta un no Kunga ar neiznīcīgu vainagu tapi rotāta. Tāpēc arī mēs pateicībā pagodinājuma vainagu tev pienesam, saukdami:

Priecājies, taisnā māte Matrona, sirsnīgā aizlūdzēja par mums Dieva priekšā.

 

Lūgšana

Ak, svētlaimīgā māte Matrona, kas ar dvēseli Debesīs stāvi Dieva Troņa priekšā, un miesā uz zemes dusi, izlejot visādus brīnumus no augšienes dotajā žēlastībā. Uzlūko tagad ar savu žēlsirdīgo skatienu mūs, kas savas dienas vadām grēkos, bēdās, slimībās un dēmonu kārdinājumos, mierini mūs, izmisušos, izdziedini mūsu ļaunās slimības, no Dieva par mūsu grēkiem pieļautās, atbrīvo mūs no daudzām bēdām un nelaimēm, izlūdz mūsu Kungam Jēzum Kristum, lai piedod mūsu grēkus, nelikumības un grēkā krišanas, ar kurām no jaunības līdz pat šai dienai un stundai esam grēkojuši, lai ar Tavām lūgšanām saņēmuši lielu žēlastību, slavējam Trijādībā Vienīgo Dievu, Tēvu un Dēlu un Svēto Garu, tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžos. Āmen.

 

Tropārs svētlaimīgajai Matronai, 2. melodija:

Dieva gudru darīto, svētlaimīgo starici Matronu, / Tulas zemes izplaucēto ziedu / un Maskavas pilsētas visgodājamo rotu, / teiksim šodien, ticīgie. / Jo viņa, dienas gaismu nepazīdama, / ar Kristus gaismu tika apgaismota / un apveltīta ar gaišredzības  un dziedināšanas dāvanām. / Bez mājvietas dzīvodama / un ceļiniece virs zemes būdama,/ tagad Debesu mājokļos Dieva Troņa priekšā stāv // un lūdzas par mūsu dvēselēm.

 

Kondaks svētlaimīgajai Matronai, 7. melodija:

No mātes klēpja kalpošanai Kristum izredzētā, / taisnā Matrona, /  bēdu un skumju ceļu iedama, / stipru ticību un dievbijību rādīji, / tā Dievam tīkama tapi. / Tāpēc, godinādami tavu piemiņu, lūdzam tev: / palīdzi arī mums Dieva mīlestībā dzīvot, // svētlaimīgā starice.  

 

© 2009 - 2019 BIBLOS