Akafists svētajai svētlaimīgajai Pēterburgas Ksenijai

 

1. kondaks
Dievam tīkamā, izraudzītā un Kristus dēļ neprātīgā, svētā svētlaimīgā māte Ksenija, kas izvēlējies pacietības un ļaunuma panešanas varoņdarbu, mēs, tavu svēto piemiņu godinādami, slavas dziesmu tev pienesam. Aizstāvi mūs no redzamiem un neredzamiem ienaidniekiem, lai tev saucam: 

Priecājies, svētlaimīgā Ksenija, lūdzēja par mūsu dvēselēm.

 

1. ikoss
Pēc Eņģeļiem līdzīgas dzīves tu esi tiekusies, svētlaimīgā māte, pēc sava vīra aizmigšanas atsacīdamās no šīs pasaules skaistuma un visa, kas tajā: acu iekāres un dzīves lepnības, un ar savu neprātību Kristus prātu esi iemantojusi. Tādēļ uzklausi no mums teikšanu, ko tev pienesam:

Priecājies, tu, kas ar savu dzīvi Andrejam, Kristus dēļ neprātīgajam, tapi līdzīga; priecājies tu, kas no sava vārda atsacījies un sevi par nomirušu dēvēji. 
Priecājies, tu, kas neprātā  sava vīra Andreja vārdu pieņēmi;  
priecājies tu, kas vīrieša vārdu pieņēmusi, no sievietes vājuma atteicies.
Priecājies, tu, kas visu savu mantu labiem ļaudīm un nabagiem izdalīji; 
priecājies tu, kas labprātīgu nabadzību Kristus dēļ pieņēmi. 
Priecājies, tu, kas šīs pasaules tukšo gudrību noraidīt ar savu neprātību mums mācīji;   
Priecājies, labā mierinātāja visiem, kas lūgšanā pie tevis steidzas.
Priecājies, svētlaimīgā Ksenija, lūdzēja par mūsu dvēselēm.

2. kondaks
Redzēdami tavu savādo dzīvi, ka esi atteikusies no savām mājām un jebkādas pasaules bagātības, tuvinieki pēc miesas turēja tevi par neprātīgu, bet Pētera pilsētas ļaudis, redzot tavu pazemību, mantas nekrāšanu un nabadzību no brīvas gribas, dziedāja Dievam: Alleluja.

2. ikoss

Saprātu, tev no Dieva doto, tu, svētlaimīgā Ksenija, apslēpi zem šķietama neprāta; lielās pilsētas kņadā tu dzīvoji kā tuksneša iemītniece, savas lūgšanas nemitīgi uz Dievu raidīdama. Bet mēs, brīnīdamies par tādu tavu dzīvi, slavēdami tev saucam:


Priecājies, tu, kas smago neprātības krustu, tev no Dieva doto, savos plecos esi cēlusi; priecājies tu, kas ar šķietamo neprātu žēlastības mirdzumu apslēpi.
Priecājies, tu, kas gaišredzības dāvanu galējā pazemībā un lūgšanas varoņdarbā iemantoji; 
priecājies tu, kas šo dāvanu cietējiem par labu un viņiem par  glābšanos atklāji. 
Priecājies, tu, kas ļaužu ciešanas nesaskatāmā tālumā redzēji;
priecājies tu, kas labestīgajai sievai paredzēji dēla piedzimšanu.
Priecājies, tu, kas viņai no Dieva bērnu izlūdzi; 
priecājies tu, kas visus mācīji steigties pie Dieva lūgšanā.

Priecājies, svētlaimīgā Ksenija, lūdzēja par mūsu dvēselēm.

 

3. kondaks

Ar spēku no augšienes, tev Dieva dāvātu, tu svelmi un negantu aukstumu vīrišķīgi esi pārcietusi, krustā sizdama savu miesu ar kaislībām un iekārēm. Tāpēc tu, Svētā Gara apgaismota, nemitīgi sauci uz Dievu: Alleluja.

3. ikoss

Debesis bija tavs patvērums, svētlaimīgā, un zeme – tava gultas vieta; tā tu atsacījies no izdabāšanas miesai Dieva Valstības dēļ. Bet mēs, redzēdami tavu dzīvi, aizkustinājumā saucam tev:

 

Priecājies, tu, kas savu zemes mājokli cilvēkiem atdevi;
priecājies, tu, kas debesu pajumti meklēji un to saņēmi. 
Priecājies, tu, kam nepiederēja nekas no zemes dzīves lietām, bet kas visus dari garīgi bagātus;   
priecājies, tu, kas ar savu dzīvi mums pacietību esi mācījusi.  
Priecājies, tu, kas Dieva mīlestību cilvēkiem esi parādījusi;  
priecājies, tu, kas ar dievbijības augļiem esi rotāta. 
Priecājies, tu, kas pacietību un labsirdību pasaulei esi parādījusi;  
priecājies, mūsu sirsnīgā aizbildne Visaugstākā troņa priekšā.
Priecājies, svētlaimīgā Ksenija, lūdzēja par mūsu dvēselēm.

 

4. kondaks
Dzīves vētru, kas Pētera pilsētā bangoja, tu uzveici ar lēnprātību un labestību, svētlaimīgā māte, un iemantoji bezkaislību pret iznīcīgo pasauli. Tāpēc arī tu Dievam dziedi: Alleluja.


4. ikoss
Dzirdēdami, ka tu, ļaunumu paciezdama Kristus dēļ, bēdīgos mierini, vājos stiprini, nomaldījušos uz taisna ceļa atgriez, ļaudis savās ciešanās steidzas pie tevis pēc palīdzības, tev dziedādami:

Priecājies, tu, kas Kristus ceļu no visas sirds esi iemīlējusi;
priecājies, tu, kas Kristus krustu ar prieku esi nesusi.
Priecājies, tu, kas visādu pulgošanu no pasaules, miesas un velna esi pārcietusi;       priecājies, Dieva dāvanu pārpilnā.
Priecājies, tu, kas mīlestību pret tuvākajiem esi atklājusi; 
priecājies, tu, kas cietējiem mierinājumu esi sniegusi.  
Priecājies, tu, kas raudošajiem asaras esi noslaucījusi;  
priecājies, Svētā Gara žēlastības brīnumaini sasildītā.

Priecājies, svētlaimīgā Ksenija, lūdzēja par mūsu dvēselēm.

 

5. kondaks

Kā Dieva vadīta zvaigzne parādījās tavs svētums, svētlaimīgā Ksenija, apspīdot Pētera pilsētas debesjumu. Ļaudīm, kuri jau gāja bojā grēka neprātā, tu parādīji glābšanās ceļu, visus aicinot uz grēknožēlu, lai tie Dievam sauktu : Alleluja.

5. ikoss

Redzēdami tavus varoņdarbus lūgšanā, aukstuma un svelmes paciešanā, dievbijīgie ļaudis centās mazināt tavas ciešanas, tev apģērbu un ēdienu nesdami. Bet tu to visu nabagiem atdevi, gribēdama savu varoņdarbu noslēpumā paturēt. Bet mēs, izbrīnā par tavu brīvas gribas nabadzību, saucam tev šādi:

 

Priecājies, tu, kas svelmi un aukstumu Kristus dēļ labprātīgi esi cietusi; 
priecājies, tu, kas nemitīgā lūgšanā esi dzīvojusi.
Priecājies, tu, kas Pētera pilsētu visas nakts nomodā no nelaimēm esi sargājusi; 
priecājies, tu, kas Dieva dusmas daudzkārt no tās esi novērsusi.
Priecājies, tu, kas visas naktis gada garumā laukā esi lūgusies;  
priecājies, tu, kas paradīzes saldmi gara nabadzībā esi baudījusi.
Priecājies, tu, kas šajā saldumā visu zemei piederīgo esi atstājusi;  
priecājies, jo tu visa Dievā esi dzīvojusi.

Priecājies, svētlaimīgā Ksenija, lūdzēja par mūsu dvēselēm.

 

6. kondaks
Tavas dzīves svētumu, Dievā svētlaimīgā, sludina visi, tevis atbrīvotie no daudzajām slimībām, nelaimēm un bēdām, bagātie un nabagie, vecie un jaunie. Tāpēc arī mēs, tevi teikdami, Dievam dziedam: Alleluja.

 

6. ikoss

Tavu varoņdarbu slava atmirdzēja, svētlaimīgā māte, kad tu naktīs Smoļenskas baznīcas cēlējiem slepus pienesi akmeņus, tā atvieglinot viņu darbu. To zinādami, mēs, grēcīgie, saucam tev šādi:

 

Priecājies, tu, kas labus darbus slepenībā darīt mūs esi mācījusi; 
priecājies, tu, kas uz dievbijības varoņdarbiem visus aicini. 
Priecājies, tu, kas Dieva baznīcu cēlājiem palīdzi; 
priecājies, tu, kas baznīcas svētumu esi iemīlējusi. 
Priecājies, tu, kas mūsu pūliņus glābšanās ceļā atvieglini; 
priecājies, ātrā palīdze tiem, kas pie tevis steidzas. 
Priecājies, visu noskumušo labā mierinātāja; 
priecājies, Pētera pilsētas debesu aizbildne.
Priecājies, svētlaimīgā Ksenija, lūdzēja par mūsu dvēselēm.

 

7. kondaks
Vēlēdamās atbrīvot no bēdām raudošo ārstu, kurš bija apglabājis savu sievu, tu kādai jaunavai liki steigties uz Ohtu un tur sev vīru atrast un mierināt. Un notika tā, ka tu biji teikusi. Un viņi līksmē dziedāja Dievam: Alleluja.

7. ikoss
 
Jaunu brīnumu savā lūgšanā tu parādīji, svētlaimīgā māte, kad dievbijīgajai sievai sacīji: "Ņem pieckapeiku, apdzisīs". Tā tu viņu brīdināji par ugunsgrēku viņas mājā. Un tavas lūgšanas dēļ uguns liesmas apdzisa. Bet mēs, to redzēdami, saucam tev, slavu teikdami:

 

Priecājies, tu, kas apdzēs ļaužu bēdas;
priecājies, tu, kas uzdrīkstēšanos Dieva priekšā par cietējiem esi parādījusi.
Priecājies, nenodziestošā svece, lūgšanās uz Dievu spoži degošā;
priecājies, mūsu aizbildne bēdās un nelaimēs. 
Priecājies, tu, kas kaislību apsēstos glāb no bojāejas;
priecājies, tu, kas dievbijīgas jaunavas no nepareizām laulībām atturi.
Priecājies, tu, kas apmelojuma ievainotos no izmisuma atbrīvo;
priecājies, netaisnā tiesā drīzā aizstāve.

Priecājies, svētlaimīgā Ksenija, lūdzēja par mūsu dvēselēm.

8. kondaks

Kā ceļiniece bez pajumtes tu savas dzīves ceļu esi nogājusi mūsu tēvzemes troņa pilsētā, ar lielu pacietību nesdama bēdas un nopulgošanu. Bet tagad, mītot debesu Jeruzalemē, līksmībā Dievam dziedi: Alleluja.

8. ikoss

Tu visiem esi bijusi viss, svētlaimīgā Ksenija: noskumušajiem - mierinājums, vājajiem - patvērums un aizstāvība, bēdīgajiem – ieprieca, nabadzīgajiem – ietērps, slimajiem – dziedināšana.  Tāpēc arī mēs tev saucam:

 

Priecājies, tu, kas debesu mājokļos mīti;
priecājies, tu, kas par mums, grēcīgajiem, tur lūdzies.
Priecājies, tu, kas labu piemēru kalpošanai Dievam esi sniegusi;
priecājies, pazemoto un vajāto aizbildne.
Priecājies, tu, kas par pareizticīgiem ļaudīm ar savām lūgšanām iestājies;
priecājies, tu, kas aizstāvi pārestības saņēmušos un tev lūgšanas raidošos. 
Priecājies, tu, kas pāridarītājus ved pie prāta;
priecājies, tu, kas neticīgos un pulgotājus liec kaunā. 

Priecājies, svētlaimīgā Ksenija, lūdzēja par mūsu dvēselēm.

 

9. kondaks
Visādas slimības tu esi izcietusi, svētlaimīgā māte, miesas nabadzību, izsalkumu un slāpes, vēl arī pulgošanu no negodīgiem ļaudīm, kas tevi par bezprātīgu turēja. Bet tu, Kungam lūdzoties, nemitīgi uz Viņu sauci: Alleluja.

 

9. ikoss

Daudzvārdīgie runas vīri nespēj saprast, kā tu ar savu neprātu šīs pasaules neprātu esi atmaskojusi un ar savu nespēku stipros un gudros kaunā esi likusi. Jo viņi nesaredz tevī Dieva spēku un Dieva visgudrību. Bet mēs, tavu palīdzību saņēmušie, dziedam tev šādi:

 

Priecājies, Dievišķā Gara nesēja; 
priecājies, tu, kas kopā ar apustuli Pāvilu ar savu nespēku esi dižojusies.
Priecājies, tu, kas ar savu šķietamo neprātu pasauli esi atmaskojusi;  
priecājies, tu, kas šīs pasaules skaistumu glābšanās dēļ esi atraidījusi. 
Priecājies, tu, kas debesu labumus no visas sirds esi iemīlējusi; 
priecājies, tu, kas glābšanās ceļā mūs aicini.
Priecājies, dzeršanas grēka bargā atmaskotāja;  
priecājies, tu, kas visiem nesavtīga un žēlsirdīga ārste esi bijusi.
Priecājies, svētlaimīgā Ksenija, lūdzēja par mūsu dvēselēm.

10. kondaks
Gribēdama dvēseli glābt, tu savu miesu ar kaislībām un iekārēm krustā esi situsi un, uz visiem laikiem sevi aizliegusi, savu krustu savos plecos esi ņēmusi un Kristum no visas sirds esi sekojusi, dziedot Viņam: Alleluja.

 

10. ikoss

Kā stipra siena un neuzveicams patvērums tu esi parādījusies tiem, kas tev lūdzas, māte Ksenija. Tāpēc ar savām lūgšanām aizstāvi arī mūs no redzamiem un neredzamiem ienaidniekiem, lai saucam tev:

 

Priecājies, tu, kas mūs uz garīgu darbu pamudini;
priecājies, tu, kas mūs no ienaidnieka tīkliem atbrīvo.
Priecājies, kvēpināmais vīraks, kas Dievam tiek pienests; 
priecājies, tu, kas ļaužu sirdīs Dieva mieru atnes. 
Priecājies, tu, kas ieļaunotās sirdīs niknuma garu apdzēs;
priecājies, tu, kas labiem bērniem sniedz svētību.
Priecājies, tu, kas ar apslēptu lūgšanu viņus no slimībām izdziedini.
priecājies, tu, kas ieļaunotajai pasaulei Dieva gudrību esi atklājusi.
Priecājies, svētlaimīgā Ksenija, lūdzēja par mūsu dvēselēm.

 

11.kondaks
Slavas dziesmas pienes tev, svētlaimīgā Ksenija, tie, kuri tavu lūgšanu dēļ izglābušies no bēdām un nelaimēm, un visādām likstām, un kopā ar tevi priecīgi Dievam dzied: Alleluja.

 

11.ikoss
Tava dzīve, svētā māte, parādījās kā mirdzoša gaisma, kas šīs dzīves tumsā apgaismo ļaudis. Jo tu  kritušos no grēka dūksnāja esi atbrīvojusi un uz Kristus gaismu viņu ceļu esi novirzījusi.  Tādēļ arī saucam tev:

 

Priecājies, tu, kas pareizticīgos ļaudis apgaismo ar Dieva gaismu;
priecājies, Kristus svētā, kas pasaulē pārpasaulīgi esi dzīvojusi.
Priecājies, tu, kas ar daudziem darbiem lielu žēlastību esi iemantojusi;
Priecājies, tu, kas grēka tumsā mirdzi ar Dieva žēlastību.
Priecājies, tu, kas izmisušajiem glābšanās ceļā pasniedz palīdzīgu roku; 
priecājies, tu, kas stiprini ticībā vājos.
Priecājies, tu, kas ļaunos garus kaunā liec;
priecājies, tu, kas ar savu dzīvi Eņģeļus esi izbrīnījusi.
Priecājies, svētlaimīgā Ksenija, lūdzēja par mūsu dvēselēm.

 

12. kondaks
Tu, Svētlaimīgā Ksenija, žēlastību dāsni izlej uz tiem, kas godā tavu piemiņu un steidzas tavā patvērumā. Tādēļ arī mums, kas tev lūdzamies, izlej no Dieva dziedināšanas straumes, lai saucam Viņam: Alleluja.

12. ikoss

Dziesmās teicot tavus daudzos brīnumus, svētlaimīgā māte, mēs cildinām tevi un no visas sirds lūdzam – neatstāj mūs, grēcīgos, mūsu nelaimēs, bet izlūdz visu spēku Kungam, ka neatkrītam no mūsu pareizās ticības, un Viņā, tevis stiprināti, saucam tev:

 

Priecājies, tu, kas cietējiem līdzi ciest mums māci;
priecājies, tu, kas mūsu slimības uzcītīgi dziedini.
Priecājies, tu, kas miesu krustā sist ar kaislībām un iekārēm māci; 
priecājies, tu, kas gādā un aizbilsti par tiem, kuri tavu piemiņu godina.
Priecājies, tu, kas bēdu pilnu ceļu esi nogājusi; 
priecājies, tu, kas mūžīgo glābšanos ar to esi saņēmusi.
Priecājies, tu, kas sniedz iepriecu tiem, kuri steidzas pie tava kapa;  
Priecājies, tu, kas par mūsu Tēvzemes glābšanos mūžīgi gādā.

Priecājies, svētlaimīgā Ksenija, lūdzēja par mūsu dvēselēm.

 

13. kondaks
Ak, svētā svētlaimīgā māte Ksenija, kas savā dzīvē smagu krustu esi nesusi! Pieņem no mums, grēcīgajiem, šo lūgšanu, ko tev pienesam. Ar savām lūgšanām pasargā mūs no tumsas garu un visu, mums ļaunu vēlošo, uzbrukumiem.  Izlūdz visudāsnajam Dievam dāvāt mums spēku un stiprumu, lai katrs no mums var ņemt savu krustu un sekot Kristum, kopā ar tevi dziedot Viņam: Alleluja.

Šo kondaku lasa trīs reizes; pēc tam 1. ikosu un 1. kondaku.

 

1. ikoss
Pēc Eņģeļiem līdzīgas dzīves tu esi tiekusies, svētlaimīgā māte, pēc sava vīra aizmigšanas atsacīdamās no šīs pasaules skaistuma un visa, kas tajā: acu iekāres un dzīves lepnības, un ar savu neprātību Kristus prātu esi iemantojusi. Tādēļ uzklausi no mums teikšanu, ko tev pienesam:

Priecājies, tu, kas ar savu dzīvi Andrejam, Kristus dēļ neprātīgajam, līdzīga esi tapusi;  
priecājies tu, kas no sava vārda atsacījies un sevi par nomirušu dēvēji. 
Priecājies, tu, kas neprātā  sava vīra Andreja vārdu pieņēmi;  
priecājies tu, kas vīrieša vārdu pieņēmusi, no sievietes vājuma atteicies.
Priecājies, tu, kas visu savu mantu labiem ļaudīm un nabagiem izdalīji; 
priecājies tu, kas labprātīgu nabadzību Kristus dēļ pieņēmi. 
Priecājies, tu, kas šīs pasaules tukšo gudrību noraidīt ar savu neprātību mums mācīji;  
Priecājies, labā mierinātāja visiem, kas lūgšanā pie tevis steidzas.
Priecājies, svētlaimīgā Ksenija, lūdzēja par mūsu dvēselēm.

 

1. kondaks
Dievam tīkamā, izraudzītā un Kristus dēļ neprātīgā, svētā svētlaimīgā māte Ksenija, kas izvēlējies pacietības un ļaunuma panešanas varoņdarbu, mēs, tavu svēto piemiņu godinādami, pienesam tev slavas dziesmu. Aizstāvi mūs no redzamiem un neredzamiem ienaidniekiem, lai tev saucam: 

Priecājies, svētlaimīgā Ksenija, lūdzēja par mūsu dvēselēm.

 

Pirmā lūgšana
Ak, svētā svētlaimīgā māte Ksenija! Tu dzīvoji Visaugstākā patvērumā un ar Dievmātes gādību tiki stiprināta panest badu un slāpes, aukstumu un karstumu, pārciest apsmieklu un vajāšanas, saņēmusi no Dieva gaišredzības un brīnumdarīšanas dāvanas, tagad atdusies Visuvarenā ēnā. Un lūk, svētā Baznīca kā smaržīgs zieds tevi godina. Stāvot pie tavas apbedījuma vietas, tava svētā tēla priekšā, tev pašai it kā dzīvai atrodoties mūsu vidū, mēs tevi lūdzam: pieņem mūsu lūgšanas un pienes tās žēlsirdīgajam Debesu Tēvam kā tāda, kurai ir uzdrošināšanās Viņa priekšā; izlūdzies mūžīgu pestīšanu tiem, kas nāk pie tevis, bagātīgu svētību labu darbu veikšanai, izpestīšanu no nelaimēm un bēdām. Iestājies par mums, necienīgiem un grēcīgiem, ar savām svētajām aizlūgšanām mūsu visžēlīgā Pestītāja priekšā.
Palīdzi svētā svētlaimīgā māte Ksenija, lai mazuļi tiek apgaismoti ar Svētās Kristības un Svētā Gara zīmoga gaismu, lai pusaudži tiktu audzināti ticībā, godīgumā un dievbijībā; lai tiem tiek dāvātas sekmes mācībās; sirgstošos un vājiniekus  izdziedini; ģimenes cilvēkiem nosūti mīlestības  un saprašanās garu; mūku kārtā esošos apdāvini ar spēju izcīnīt labo ticības cīņu un pasargā tos no neslavas cēlējiem; draudzes ganus nostiprini Svētā Gara spēkā; mūsu tautu un zemi pasargā mierā bez dumpības; lūdz tiem, kas pirmsnāves stundā nav baudījuši Svētos Kristus Noslēpumus. Tu esi mūsu cerība un paļāvība, drīza uzklausītāja un atbrīvotāja; tev mēs pateicību pienesam un kopā ar tevi slavinām Tēvu un Dēlu, un Svēto Garu tagad, vienmēr un mūžīgi mūžos. Āmen.

 

Otrā lūgšana
Ak, svētlaimīgā ceļiniece Ksenija, kas dzīvoji visuvienkāršo dzīvi, bezpajumtniece virs zemes, un Debesu Tēva mājokļu mantiniece!  Tāpat kā agrāk pie tavas kapa vietas slimie un noskumušie nākdami, tūdaļ saņēma mierinājumu, tā arī tagad  mēs, (vārdi), iznīcību nesošu apstākļu  apņemti, steidzamies pie tevis un cerībā lūdzam: palūdzies, labā debesu ceļa gājēja, lai mūsu soļi tiktu stiprināti ar Kunga vārdu Viņa baušļu pildīšanai, un lai atkāpjas pret Dievu sacēlusies  bezdievība, kas sagūstījusi tavu pilsētu un zemi, un iegrūdusi mūs, daudzgrēcīgos, nāvīgajā brāļu ienaidā, lepnā neprātībā un zaimojošā izmisumā.  Ak, Kristus dēļ svētlaimīgākā, kas kaunā esi likusi šīs pasaules tukšo gudrību, izlūdz Radītājam un visu labumu Devējam dāvāt mums pazemību, lēnprātību un mīlestību mūsu sirds dārgumu lādē, ticību lūgšanas stiprināšanai, cerību grēknožēlā, stiprumu dzīves grūtībās, mūsu dvēseles un miesas žēlsirdīgu dziedināšanu, šķīstību laulībā un svētīgas rūpes par saviem tuvākajiem, visas mūsu dzīves atjaunošanu attīrošajā grēknožēlas pirtī, lai dziesmās slavēdami un teikdami tavu piemiņu, godātu tevī brīnumus darošo Tēvu un Dēlu, un svēto Garu, Vienbūtīgo un Nedalāmo Trijādību mūžīgi mūžos. Āmen.


Trešā lūgšana
Ak, visgodājamā svētā svētlaimīgā mūsu māte Ksenija, sirsnīgā lūdzēja par mums Dieva priekšā! Pie tavām relikvijām nākdami, mēs lūdzam: palūdzies Kungam, lai Viņš iesvētī mūsu dvēseles un miesas, lai apgaismo prātu, attīra sirdsapziņu no visādiem sārņiem, nešķīstām iedomām, ļauniem un zaimojošiem nodomiem un no visādas paaugstināšanās, lepnības un iedomības, augstprātības un nekaunības, no farizejiskas liekulības, no ikviena apkaunojoša un ļauna mūsu paraduma; lai dāvā mums patiesu grēknožēlu, mūsu sirdīm satriektību, pazemību, lēnprātību un mieru, dievbijību un garīgu saprātu ar pateicību. Būdama apslēpta šīs pasaules gudrajiem, bet Dievam pazīstama, izlūdz mūsu Krievzemei atbrīvošanu no bēdām, visas mūsu dzīves atjaunošanu un izlabošanu, uzturi mūs bijīgā un pareizā kristīgās ticības apliecinājumā, lai, tevi cildinādami, topam cienīgi ik dienas dziesmās teikt, pateikties un slavēt Tēvu un Dēlu, un Svēto Garu, Vienbūtīgo, Dzīvudarošo un Nedalāmo Trijādību mūžīgi mūžos. Āmen.


Ceturtā lūgšana
Ak, svētā, Dievam tīkamā svētlaimīgā Ksenija! Žēlsirdīgi uzlūko mūs, Dieva kalpus (vārdi), kas stāvam tavas godājamās ikonas priekšā un no sirds lūdzam tavu palīdzību un aizstāvību. Pacel uz Kungu, mūsu Dievu, savas sirsnīgās lūgšanas un izlūdz mūsu dvēselēm grēku piedošanu. Jo mēs ar satriektām sirdīm un pazemīgu garu piesaucam tevi, žēlsirdīgo aizbildni un lūdzēju par mums, grēcīgajiem, Valdnieka priekšā, jo tu no Viņa esi saņēmusi žēlastību par mums lūgties un mūs no nelaimēm atbrīvot. Tādēļ mēs lūdzam tevi: nenicini mūs, necienīgos, kas lūgšanā  prasām tavu palīdzību, un sagādā visiem to, kas kalpo par glābšanos, lai,  tavu lūgšanu dēļ no Kunga Dieva saņēmuši svētību un žēlastību, slavējam visa labā Avotu un dāvanu Devēju, un Vienīgo Dievu, Svētajā Trijādībā pielūdzamo Tēvu un Dēlu, un Svēto Garu tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžos. Āmen.

TROPĀRS SVĒTLAIMĪGAJAI PĒTERBURGAS KSENIJAI. 7. melod.

Kristus nabadzību iemīlējusi,/ nu nemirstības mielastu baudi,/ ar šķietamu neprātu pasaules neprātu atmaskojusi,/ Dieva spēku caur pazemības krustu saņēmi,/ tā visa dēļ brīnumainas palīdzēšanas spēju ieguvusi,/ svētlaimīgā Ksenija, lūdz Kristu Dievu,// mums no jebkāda ļaunuma caur grēknožēlu atbrīvoties.

 

KONDAKS SVĒTLAIMĪGAJAI PĒTERBURGAS KSENIJAI, 3. melod.

Svētā Pētera pilsēta šodien gaiši līksmo,/ jo daudzi uz tavām lūgšanām cerošie cietēji, gūst mierinājumu,/ vissvētlaimīgā Ksenija, // jo tu šai pilsētai esi gods un stiprinājums.

 

© 2009 - 2019 BIBLOS